การแจ้งงานภาคสมัครใจ (ป.1)

   
   เตรียมข้อมูลก่อนแจ้งงาน
  • เบี้ยประกัน (ที่เช็คกับเจ้าหน้าที่ไว้ ถ้ามีตารางเบี้ยแนบมาด้วย)
  • สำเนารายการจดทะเบียนรถ
  • สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์เดิม (ปีที่แล้ว ที่ยังไม่หมดอายุ)
  • สำเนาบัตรประชาชนของลูกค้า
  • สด/ผ่อน/ตัดบัตรเคดิต
  • แจ้งที่อยู่จัดส่งเอกสาร
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่