รหัสรถยนต์คืออะไร

รหัสรถยนต์
 คือการแสดงถึงประเภทและลักษณะการใช้รถยนต์


ตัวเลขมีความหมายดังนี้
  • ตัวเลขที่หนึ่ง แสดงประเภทของรถยนต์ เช่น นั่ง บรรทุก โดยสาร
  • ตัวเลขที่สองและสาม แสดงถึงลักษณะการใช้รถยนต์ เช่น ส่วนบุคคล รับจ้าง
       

  ตารางรวมรหัสรถทุกประเภท
 


หมายเหตุ
รหัสรถยนต์ใช้ประกอบในการพิจารณารับประกันภัยของรถยนต์คันนั้นๆ ซึ่งแต่ละรุ่นเบี้ยประกันจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้รถเช่น รถยนต์ใช้ส่วนบุคคลเบี้ยจะต่ำกว่า รถยนต์ใช้รับจ้างเนื่องจากมีความเสี่ยงมากกว่า กรณีทำประกันภัยแต่แจ้งลักษณะการใช้รถยนต์ไม่ตรงตามความเป็นจริง เมื่อเกิดเหตุแล้วบริษัทตรวจพบ อาจปฎิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้.