พ.ร.บ.คืออะไร

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. คือประกันภัยตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถปี พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายได้กำหนดให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย ซึ่งหากเจ้าของรถหรือผู้ให้เช่ารถฟ่าฟืนไม่ทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท แต่หากผู้ใช้เป็นเจ้าของรถเองก็จะมีความผิดทั้ง 2 กระทงเลยนะครับ.

ประกันภัย พ.ร.บ.จะให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารคนเดินถนนคนที่อยู่นอกรถ หรือในรถก็ตามจะได้รับความคุ้มครองจากการทำประกันภัย ซึ่งความคุ้มครองนี้ไม่รวมความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน หรือตัวรถยนต์ สรุปง่ายๆคือซ่อมคนไม่ซ่อมรถยนต์นั่นเองครับ.

ความคุ้มครองเบื้องต้นตาม พ.ร.บ.

ค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด

บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย ภายใน
7 วัน นับแต่บริษัทได้รับคำร้องขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่า "ค่าเสียหายเบื้องต้น" โดยมีจำนวนเงิน ดังนี้

1. กรณีบาดเจ็บ จะได้รักการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน

2. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย (ทุพพลภาพ) อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปน ี้บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน

3. กรณีบาดเจ็บจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตาม ข้อ 1. และต่อมาทุพพลภาพตาม ข้อ 2. รวมกันแล้วจะไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคน

4. กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน

5. กรณีเสียชีวิต ภายหลังการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ตามข้อ รวมกันไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคน


   ตารางเบี้ย พ.ร.บ.
1.ตารางความคุ้มครอง พ.ร.บ.


เพิ่มความคุ้มครองกรมธรรม์ประกัน พ.ร.บ. (เริ่มบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2563)
 

2.ตัวอย่างกรมธรรม์ พ.ร.บ.รถยนต์


กรมธรรม์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้

  • ส่วนที่1 เก็บไว้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหม กรณีประสบอุบัติเหตุ
  • ส่วนที่2 ใช้เป็นหลักฐานประกอบยื่นต่อภาษีประจำปี